رنگرزی بهرنگ فام

،

کارخانه رنگرزی حوله تبریز و اصفهان


کالیته رنگ حوله

4nرنگرزی حوله خاکیخاکی 004رنگرزی حوله صورتی تیرهصورتی تیره 003رنگرزی حوله زردزرد 001رنگرزی حوله فیروزه ایفیروزه ای 030رنگرزی حوله آبی آسمانیآبی آسمانی 101رنگرزی حوله فیروزه نوزادیفیروزه نوزادی 002رنگرزی حوله قرمزقرمز 000رنگرزی حوله شیر قهوهشیر قهوه ای ( نسکافه ای ) 13Nرنگرزی حوله کرمکرم 000رنگرزی حوله استخوانیاستخوانی